Algemene voorwaarden

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn bindend en van toepassing op alle overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen So Uncalled—For en de klant. De klant wordt geacht hiervan kennis te hebben genomen en zich hier ten volle mee akkoord te verklaren. Afwijkingen en aanvullingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover die tussen de partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

So Uncalled—For is de handelsnaam van de samenwerking tussen Astrid Nieuwborg (BE0682.636.213) en Donald Eric van Ruiten (BE0676.997.840).

Offerte, overeenkomst en bevestiging

Alle aanbiedingen en offertes van So Uncalled—For zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. Offertes blijven geldig tot 90 kalenderdagen na offertedatum tenzij anders vermeld.

Een overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte vóór de vervaldatum en ongewijzigd voor akkoord ondertekent en terugzendt aan So Uncalled—For.  

Uitvoering van een overeenkomst

De uitvoering van een overeenkomst door So Uncalled—For start bij ontvangst van het voorschot, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de offerte. De vooropgestelde termijnen voor het voltooien van een overeenkomst en de onderdelen ervan worden slechts als aanwijzing opgegeven en binden So Uncalled—For niet. Levering na de vooropgestelde leveringstermijnen geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering noch op ontbinding van de overeenkomst.

Indien een overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan So Uncalled—For de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Nadat de klant het geleverde werk heeft goedgekeurd worden verdere veranderingen eraan niet meer kosteloos uitgevoerd.

Facturatie en betaling

So Uncalled—For is gerechtigd een overeenkomst in fasen uit te voeren en de uitgevoerde onderdelen afzonderlijk te factureren. Als de klant zijn betalingsverplichtingen niet nakomt behoudt So Uncalled—For zich het recht voor om de verdere uitvoering van een overeenkomst op te schorten tot het moment waarop deze betalingsverplichtingen wel zijn nagekomen. Het is de klant in dat geval niet toegestaan de door So Uncalled—For gemaakte werken te gebruiken.

Betalingen dienen plaats te vinden vóór de vervaldatum vermeld op de factuur. Nalatigheid van betaling van een factuur op de vervaldag zijn zonder voorafgaande ingebrekestelling onderhevig aan een nalatigheidsinterest op van 10 % op jaarbasis, en een forfaitaire schade-vergoeding van 10 % van het verschuldigde bedrag van de factuur met een minimum van € 50,00 vanaf de datum van aanmaning tot aan de volledige betaling.

Annulatie van een overeenkomst

Indien de klant na goedkeuring van de offerte beslist de opdracht af te breken, is de klant verplicht de reeds verleende diensten te vergoeden, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 30 % van het bedrag dat So Uncalled—For nog had kunnen factureren aan de klant indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Indien een voorschot reeds is betaald, blijft dit hoe dan ook verworven voor So Uncalled—For.

Intellectuele eigendomsrechten

Het auteurs- en/of eigendomsrecht van het door So Uncalled—For in kader van een overeenkomst verstrekte werk, onder welke vorm ook, komen toe aan So Uncalled—For, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. Bij gebleken schending is So Uncalled—For gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen. Het is de klant niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van So Uncalled—For het geleverde werk te bewerken of verwerken in andere producten, drukwerken, websites, etc. dan waarvoor oorspronkelijk vervaardigd.

So Uncalled—For behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaam-heden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

So Uncalled—For is te allen tijde gerechtigd om het in het kader van een overeenkomst geleverde werk te signeren en/of zijn naam te laten vermelden op een op leesbare en zicht-bare wijze en plaats, tenzij anders overeengekomen. Zonder voorafgaande toestemming van So Uncalled—For is het de klant niet toegestaan het werk zonder vermelding van de naam van So Uncalled—For openbaar te maken of te verveelvoudigen.

Aansprakelijkheid

Iedere overeenkomst tussen So Uncalled—For en de opdrachtgever is te definiëren als een inspanningsverbintenis. So Uncalled—For kan als gevolg nooit aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten. Indien So Uncalled—For toch aansprakelijk mocht zijn voor schade uit hoofde van een overeenkomst met een klant, dan is deze aansprakelijkheid in elk geval beperkt tot maximaal het bedrag van de overeenkomst. Het is naar keuze van So Uncalled—For dat ofwel de door de klant betaalde prijs voor die werken waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft terug te betalen, ofwel die werken opnieuw uit te voeren. So Uncalled—For kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor enige gevolgschade in hoofde van de klant of enige derde. 

Op geen enkele manier is So Uncalled—For aansprakelijk voor de inhoud van de door de klant aangeleverde materiaal. De klant dient zich ervan te vergewissen dat het aangeleverde materiaal geen inbreuk vormt op enige intellectuele eigendomsrechten of wettelijke bepalingen.

So Uncalled—For kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten van productie-bedrijven of dienstverlenende bedrijven te wijten aan technische of administratieve problemen, kwaad opzet van enige derde of overmacht.

De klant erkent onderling e-mailverkeer als wettelijk, geldig bewijsmiddel.

Overige bepalingen

Op alle overeenkomsten van So Uncalled—For is het Belgisch recht van toepassing.

Versie: Februari 2019